పెళ్లంటే

పెళ్లంటే కనికట్టు

కట్నమంటే బిస్కట్టు

కక్కూర్తి పడ్డావో నీ బ్రతుకు హాంఫట్టు

సింగిలైతే కింగులాగా కాలరెగరేస్తావ్

పెళ్లమొస్తే లైఫు లాంగు మొగ్గలేస్తుంటావ్

మనవి:

భార్య అనే రెండక్షరాల బ్రహ్మపదార్థం మీద నాకున్నవి భయభక్తులేగాని  మరొకటి కాదని సహృదయులైన భార్యలు, విధేయులైన వారి భర్తలు గమనించ ప్రార్థన.

ప్రకటనలు