ఏడుపు

.
పుట్టి మనం ఏడుస్తాం
పోయి మనవాళ్లని ఏడిపిస్తాం
పుడుతూ తెచ్చుకున్నదాన్ని
పొతూ ఇచ్చేస్తామన్న మాట
.
నొప్పి కలిగితే ఏడుస్తాం
నవ్వుల పాలైతే ఏడుస్తాం
బాధ దేహానికైనా హృదయానికైనా
ఏడుపే మొదటి ఓదార్పన్న మాట
.
ఎప్పుడు ఏడ్చినా ఎందుకు ఏడ్చినా
కన్నీళ్ళు వస్తాయి…అవి
గుండె బరువు దించడానికి
అందమైన కళ్ళు కడగడానికి అట
.
చుట్టపు చూపుగా వస్తేనే
ఏడుపుకి అందం
చీటికీ మాటికీ వచ్చేస్తే
జీవితానికి నిరాశే బంధం
.
కష్టమొచ్చినా నష్టమొచ్చినా
ముందుగా ఏడ్చేస్తాం…కానీ
ఆ ఏడుపునే ఏడిపించగలిగితే
జీవితాంతం నవ్వేస్తాం
.
ప్రకటనలు