సురవర తెలుగు కీబోర్డు పై పద్యం

……

సీ.
కంప్యూటరందున కమనీయమగు భాష
……పరవళ్లు త్రొక్కుతూ పరుగు తీసె
టకటకా కొట్టుచూ టైపింగు చేయగా
……తెరలపై కదలాడె తేట తెలుగు
ఆన్‌లైను టూల్సుతో హైరాన ఇకలేదు
……సాఫ్టువేరుల బాధ సమసిపోయె
సుధలొలుకు తెలుగు సులభమిక యనుచు
……సురవర కీబోర్డు సొగసులొలికె

తే.
మసలు విండోసు లైనక్సు మాక్‌ల యందు
వర్డు ఎక్సెల్లు నోట్‌పాడ్లు బ్లాగులందు
పొందికగు తెలుగునిక ఫేస్‌బుక్కు నందు
వెలుగునిక మన తెలుగు ఈవిశ్వమందు

ప్రకటనలు