ఎందరో మహానుభావులలో… కొందరు!

ఎందరో మహానుభావులలో… కొందరు!
అందరికీ వందనములు!
మరీ ముఖ్యంగా వేటూరి గారికి శత సహస్ర వందనములు!

Legends Pics with background

ప్రకటనలు